اساسنامه

 

 
ماده 1- تعریف :
مرکزتحقیقات باروری وناباروری به منظور گسترش دانش در زمینه های مختلف تولید مثل ، انسجام در پژوهش های مرتبط با فعالیت مرکز ، انجام تحقیقات کاربردی و ایجاد دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلتد مدت در زمینه تولید مثل و با اهداف زیر تشکیل می گردد .
 
ماده 2- اهداف :
الف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه های مختلف علوم تولید مثل ( باروری، ...)
ب انجام پژوهش های بنیادی ، بالینی  ، اپیدمیولوژی و تجربی هدفمند به منظور ارتقاء سطح دانش بشری و کمک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ج ایجاد زمینه برای همکاری بین گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه و همکاری با مراکز مرتبط داخل و خارج از کشور
 
ماده 3- ارکان مرکز:
الف رئیس مرکز
ب شورای پژوهشی
ج معاونین
د کمیته های تخصصی
ه اعضای مرکز
 
ماده 4- اعضای شورای پژوهشی :
الف اعضاء شورای پژوهشی 7 نفر از اعضاء هیئت علمی رسمی تمام وقت از گروههای مختلف ( علوم تشریحی ، داخلی ، بیوشیمی ، زنان ، ارولوژی ، مامایی و آمار زیستی ) می باشند .
 
ماده 5 وظایف شورای پژوهشی :
1-    تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
2-    تصویب پروپوزالها و گزارشهای طر ح های تحقیقاتی مرتبط
3-    بررسی و تصویب گزارش کار سالیانه فعالیت های مرکز
4-    بررسی و تصویب بودجه مرکز
5-    تصویب و اصلاح  چارت مرکز و شرح وظایف کمیته های مختلف
6-    تدوین سیاست های آموزشی و نحوه همکاری و تصویب برنامه های آموزشی از قبیل کارگاه های مختلف ، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و پزوهشی
7-    تصویب سیاست های انتشاراتی مرکز شامل چاپ کتاب ، مقالات ، نشریه علمی ، برگزاری کنگره و شرکت در سمینارهای مرتبط
تبصره جلسات شورای پژوهشی با حضور نصف + یک نفر از اعضاء رسمیت دارد .
 
ماده 6- رئیس مرکز :
الف رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که با رأی اعضای شورای پژوهشی انتخاب و با ابلاغ معاونت آموزشی یا ریاست دانشگاه به مدت سه سال تعیین می گردد .
قابل ذکر است که انتخاب مجدد رئیس مرکز با رأی مجدد اعضاء جهت دوره های بعدی بلامانع است .
 
ماده 7- وظایف رئیس مرکز :
وظایف رئیس مرکز در حیطه قوانین و مقررات دانشگاهی عبارتند از :
الف نظارت بر تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و اجرای آنها ، تهیه یا تغییر چارت مرکز و مسائل مالی از طریق شورای پژوهشی یا هر یک از کمیته های تخصصی
ب تعیین معاونین مرکز با هماهنگی شورای پژوهشی
ج تعیین مسئولان کمیته های تخصصی با هماهنگی معاون پژوهشی مرکز
د انجام هماهنگی بین مرکز با سایر مراکز مرتبط داخل و خارج
 
ماده 8- اعضای مرکز :
الف اعضای اصلی : رئیس ، معاونین و اعضای شورای پژوهشی
ب اعضای وابسته ( همکاران ) : کلیه اعضای هیئت علمی ، کارشناسان ارشد ، دانشجویان و کارشناسانی که در هر سال حداقل مجری یک طرح تحقیقاتی مصوب مرکز باشند و درخواست عضویت در مرکز را داشته باشند .
تبصره : اعضای اصلی موظف به ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع مرکز وبه عنوان مجری بوده و کلیه خلاصه مقالات و مقالات آنها می بایست با نام مرکز ارائه یا چاپ برسد .
ج اعضای افتخاری : اعضاء هیئت علمی دارای سوابق برجسته علمی پژوهشی در زمینه تولید مثل از سایر دانشگاهها و مراکز علمی مرتبط داخل و خارج از کشور
 
ماده 9 منابع مالی :
1-    اعتبارات تخصیصی از سوی دانشگاه (ریاست ، معاونت پشتیبانی ،  معاونت آموزشی و رئیس دانشکده )
2-    اعتبارات تخصیصی از بودجه تحصیلات تکمیلی
3-    اعتبارات حاصل از انجام طرح های تحقیقاتی در مرکز
4-    کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 
ماده 10 برنامه استراتژیک ، رسالت ، اهداف نهایی و دیدگاه مرکز ، پس از پیشنهاد کمیته های تخصصی به تصویب شورای پژوهشی می رسد .
 
ماده 11 این اساسنامه در پایان دوره سه ساله اول فعالیت مرکز و قبل از تصویب نهایی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، توسط شورای پژوهشی بازنگری و اصلاح می گردد .
 
ماده 12 این اساسنامه در 12 ماده در تاریخ 6/9/84 به تصویب اعضای شورای پژوهشی ( موسس) مرکز رسید .