اعضاءاصلی مرکز

 

1- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی،ریاست مرکز ،

Ph.D علوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv drk


2- سوابق علمی، اجرایی پروفسور محمودرضا مرادی ،

 

متخصص ارولوژی ، فلوشیپ ، دانشیار ( عضو تمام وقت مرکز) Dr .M .R .Moradi   


                           

 

3-سوابق علمی، اجرایی دکتر رستم قربانی ،

Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز) cv


 

 4- سوابق علمی، اجرایی پروفسور  اسد ویسی رایگان،

Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، معاون پژوهشی (عضو نیمه وقت مرکز) dr vaisi 90


 

 

5 سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

 Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)dr rezaei


 

6 - سوابق علمی، اجرایی دکتر نگین رضاوند ،

متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو نیمه وقت مرکز) cvdrrezavand


 

 7- سوابق علمی، اجرایی دکتر علی قنبری ،

Ph.D علوم تشریحی ، استادیار ( عضو مرکز) dr ghanbari


 

8- سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضو مرکز) ​​cv2​​