اعضاءاصلی مرکز

 

1- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی،ریاست مرکز ،

Ph.D علوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv drk


2-سوابق علمی، اجرایی پروفسور  اسد ویسی رایگان،

Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، معاون پژوهشی (عضو نیمه وقت مرکز) dr vaisi 90

       

 

 

3-سوابق علمی، اجرایی دکتر رستم قربانی ،

Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز) cv

 

 

 4-سوابق علمی، اجرایی دکتر میترا بختیاری

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضوتمام وقت مرکز)


 

 

5 سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

 Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)dr rezaei


 

6 - سوابق علمی، اجرایی دکتر نگین رضاوند ،

متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو تمام وقت مرکز) cvdrrezavand


 7- سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضونیمه وقت  مرکز) 


 8- سوابق علمی، اجرایی دکتر محمد رسول خزاعی،

Ph.D پژوهشی ، معاون مرکز