اعضاءاصلی مرکز

 

1- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی- ریاست مرکز ،

علوم تشریحی ،استاد ( عضوتمام وقت مرکز و شورایعالی) Ph.D

drkh

 


2-سوابق علمی، اجرایی پروفسور  اسد ویسی رایگان،

Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، (عضو نیمه وقت مرکز وشورایعالی) dr vaisi 90

 

3- سوابق علمی، اجرایی  دکتر میترا بختیاری

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضوتمام وقت مرکز)

drb

 

4-سوابق علمی، اجرایی دکتر رستم قربانی ،

Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز و شورایعالی)cv

 

 5-سوابق علمی، اجرایی فرشاد مرادپور،

Ph.D  فیزیولوژی، (عضو نیمه وقت مرکز)

dr m

6 سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز و شورایعالی)dr rezaei


 7 - سوابق علمی، اجرایی دکتر نسرین جلیلیان  

متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو مرکز)

drja


 8- سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضونیمه وقت  مرکز)

cvj 


 9- سوابق علمی، اجرایی دکتر محمد رسول خزاعی،

Ph.D پژوهشی  

cv

 

10 -  سوابق علمی، اجرایی دکتر هادی مظفری،

 Ph.D بیوشیمی ، ( عضونیمه وقت  مرکز)

drmo

 

11- سوابق علمی، اجرایی دکتر مهدی تقدسی،

 Ph.D  ، ( عضونیمه وقت  مرکز)

 

12- سوابق علمی، اجرایی دکتر حسین عبدی،

متخصص اورولوژی، ( عضونیمه وقت  مرکز)