اعضاءاصلی مرکز

 

1- سوابق علمی، اجرایی دکتر امیرهوشنگ الوندی،ریاست مرکز ،

Ph.D  باکتریولوژی،دانشیار( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv2-سوابق علمی، اجرایی پروفسور  اسد ویسی رایگان،

Ph.Dبیوشیمی بالینی ، استاد ، (عضو نیمه وقت مرکز) dr vaisi 90

 

3- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی ،

Ph.D علوم تشریحی ،استاد ( عضو مرکز)

cv drk

 

 

4-سوابق علمی، اجرایی دکتر رستم قربانی ،

Ph.D علوم تشریحی ، دانشیار ( عضو نیمه وقت مرکز)cv

 5-سوابق علمی، اجرایی دکتر میترا بختیاری

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضوتمام وقت مرکز)

cv

 

6 سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)dr rezaei


 7 - سوابق علمی، اجرایی دکتر نگین رضاوند ،

متخصص زنان و زایمان ،دانشیار(عضو تمام وقت مرکز) cvdrrezavand


 8- سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی ،دانشیار ( عضونیمه وقت  مرکز)

cvj

 


 9- سوابق علمی، اجرایی دکتر محمد رسول خزاعی،

Ph.D پژوهشی  

cv