همکاران

      

دکتر محمد رضا سلحشور، Ph.D علوم تشریحی

دکتر مهری آزاد بخت، Ph.Dزیست شناسی

زهرا رشیدی، دانشجوی Ph.D بیولوژی تولید مثل cvrashidi

پگاه میرزاپور ، کارشناس ارشد علوم تشریحی

محمد طاهر مرادی ، دانشجویPh.D by Research

 سعید خزایل، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

الهام قنبری ، کارشناس ارشد زیست شناسی ( بافت و جنین شناسی )

ثریا سجادی، PhD بیوشیمی

مونا پژوهی ، Ph.D بیوشیمی

مریم سهرابی ، کارشناس ارشد اصلاح نباتات