همکاران

       

دکتر محمد رضا سلحشور، Ph.D علوم تشریحی

دکتر میترا بختیاری ، Ph.D علوم تشریحی

زهرا رشیدی، دانشجوی Ph.D بیولوژی تولید مثل cvrashidi

پگاه میرزاپور ، کارشناس ارشد علوم تشریحی

محمد طاهر مرادی ، دانشجویPh.D by Research

الهام قنبری ، کارشناس ارشد زیست شناسی ( بافت و جنین شناسی )

دکتر مهری آزاد بخت، Ph.Dزیست شناسی

مونا پژوهی ، Ph.D بیوشیمی