آزمایشگاه هورمون

 
آزمایشگاه هورمون دارای فضای تقریبی 70 متر مربع می باشد که دارای تجهیزات و سنجش هورمونهای مختلف و طرح های تحقیقاتی مربوط به هورمونهای مختلف را در پی می گیرد . در این آزمایشگاه بیوشیمی هورمونها لحاظ می گردد .