معرفی مرکز

این مرکز در سال 1384 تاسیس و تحقیقات پایه و بالینی در زمینه تولید مثل شامل ناباروری ، سقط ، کشت بافت و سلول ، شناسایی تاثیر عوامل دارویی و گیاهی بر فرآیند اسپرماتوژنز ، اووژنز و ناهنجارزایی و ... در آن انجام می گیرد .
 
در آبان 1386 تصویب اولیه و تایید برخی اعضاء توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام ونهایتاً درتاریخ 6/8/87   این مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی  و در تاریخ  92/11/13 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید .

در حال حاضر3 استاد، 4 دانشیار ،2 استادیار ،2 مربی از گروههای مختلف آموزشی در مرکز فعالیت دارند . بخش های مختلف تحقیقاتی مرکز عبارتند از : کشت بافت و سلول ، مدلهای حیوانی ، سلولی - ملکلولی و بیوشیمی ، ایمنوهیستوشیمی و بافت شناسی ، سلولهای بنیادی
از سال 1387 بخش سلولهای بنیادی مرکز ایجاد و فعالیت مستمر در زمینه شناسایی عوامل موثر در تمایز این سلولها و انجام تحقیقات بنیادی در این زمینه انجام گرفت .

 
این مرکز آمادگی انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با کلیه گروههای آموزشی دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی و انجام پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان رشته های مختلف رادارد .  چندین دانشجوی دکترای تخصصی(Ph.D ) ، رزیدنت    ، کارشناسی ارشد،پزشکیو داروسازی در طرحهای تحقیقاتی مرکزشرکت داشتندو یاپایان نامه های خود را می گذرانند .