اساسنامه مرکز

 
 

اساسنامه

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

 
     ماده 1- به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی و آموزشی و ارائه راه حل در امور بهداشتی- درمانی مرتبط وبه موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات باروری و ناباروری که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود
برای تامین اهداف زیر مورد موافقت قطعی قرار گرفت.

 

  ماده 2- اهداف

 1. گسترش دانش بشری و به کارگیری آن در زمینه های باروری و ناباروری

 2. تربیت نیروی انسانی پژوهشگر توانمند و مرتبط با باروری و ناباروری

 3. انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، ریجستری و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه

 4. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

 5. به کارگیری و جذب پژوهشگران در زمینه باروری و ناباروری

 6. همکاری مستمر با سایر مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

 7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از :

الف- شورایعالی مرکز تحقیقات

ب- رئیس مرکز تحقیقات

ج- شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

د- معاون مرکز تحقیقات

 

ماده 4- اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از :

 1. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 2. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 3. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 4. رئیس مرکز تحقیقات

 5. سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

   

  ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز تحقیقات به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی و تصویب خط مشی پژوهشی

 2. بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی)با رعایت ضوابط قانونی

 3. بررسی و تصویب گزارش عملکرد سالانه فعالیت های مرکز

 4. تصویب نحوه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

 5. تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

 6. تصویب چارت و تشکیلات اداری به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات

   

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 6-رئیس مرکز با حداقل مرتبه دانشیاری و از اعضا هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرچهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

ماده 8- معاون مرکز تحقیقات: از بین اعضاء تمام وقت و با ابلاغ رئیس مرکز انتخاب میشود.

 

ماده 9- اعضاء هیت علمی مرکز تحقیقات: مرکز دارای سه نوع عضو به شرح زیر است:

الف اعضاء تمام وقت: اعضاء هیات علمی آموزشی یا پژوهشی.

ب- اعضاء هیات نیمه وقت: اعضاء هیات علمی از گروه های آموزشی یا سایر مراکز با فعالیت نیمه وقت در مرکز تحقیقات.

پ- اعضاء وابسته: اعضای هیات علمی سایر گروه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که با مرکز تحقیقات همکاری علمی، پژوهشی و مشاوره ای دارند

 

ماده 10- منابع مالی مرکز:

الف اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

ب- درآمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ج-کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

این اساسنامه در ده ماده و یک تبصره در تاریخ 27/8/1397 بازبینی و تصویب شد.