اعضاءهیات علمی مرکز

 

 

 

اعضای هیات موسس مرکز :

 

پروفسور مظفر خزاعی

پروفسور منصور رضایی

پروفسور اسد ویسی رایگانی

دکتر محمود رضا مرادی

دکتر رستم قربانی

دکتر نگین رضاوند

 

 jpg1

- سوابق علمی، اجرایی پروفسور مظفر خزاعی،ریاست مرکز ،

Ph.Dعلوم تشریحی و فلوشیپ کشت سلول ،استاد( عضو تمام وقت مرکز ) 

cv drk


2 -سوابق علمی، اجرایی دکتر محمد رسول خزاعی، معاون مرکز

دکتری پژوهشی زیست پزشکی ، استادیار (عضو تمام وقت مرکز)

 

cv دکتر محمد رسول خزاعی

 

 

 3- سوابق علمی، اجرایی دکتر منصور رضایی

Ph.D  آمار زیستی ،دانشیار (عضو نیمه وقت مرکز)dr rezaei


 

4-  سوابق علمی، اجرایی دکتر سیروس جلیلی ،

Ph.D علوم تشریحی استاد ( عضو  نیمه وقت مرکز)

cv2

 

 

 

 

 

5-  سوابق علمی و اجرائی دکتر هوشنگ نعمتی

 ph.D پزشکی مولکولی ، استادیار و عضو تمام وقت مرکز

cv دکتر هوشنگ نعمتی

 

 

6- سوابق علمی و اجرائی دکتر نسرین جلیلیان

Ph.D علوم تشریحی استاد ( عضو  نیمه وقت مرکز)

 

 

7- سوابق علمی و اجرائی دکترآزیتا فرامرزی

Ph.D بیولوژی تولید مثل ، استادیار ( عضو  نیمه وقت مرکز)

cv دکتر فرامرزی

 

 

8- سوابق علمی و اجرایی دکترحسین عبدی

متخصص اورولوژی ، کلیه و مجاری ادراری  ( عضو  نیمه وقت مرکز)

 

 

9- سوابق علمی و اجرایی دکتر رامین عبیری

ph.D میکروب شناسی پزشکی، استادیار و عضو تمام وقت مرکز

 

 

10 - سوابق علمی و اجرایی دکتر فرشاد  مرادپور

Ph.D فیزیولوژی ، دانشیار ( عضو  نیمه وقت مرکز)

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 

10-