اعضای شورای پژوهشی ، اعضای شورایعالی مرکز

 

 

 

           
 

 

 

شورایعالی مرکز

 

 

 

رئیس دانشگاه

 

 

 

معاون

پژوهشی دانشگاه

 

 

 

معاون بهداشتی دانشگاه

 

 

 

رئیس مرکز

 

 

 

دکتر حسین عبدی

 

 

 

دکتر محمد رسول خزاعی

 

 

 

دکتر اسد ویسی رایگانی(استاد تمام مرکز)