ارتباط با ما


آدرس پستي: کرمانشاه ،بلوار شهید شیرودی- خیابان دانشگاه ،دانشکده پزشکی

صندوق پستی 1568- کدپستی 6714869914

تلفکس:08334281563

کارشناس مرکز:  زینب خدایاری

Email: z.khodayari.74@gmail.com