آدرس پستی : کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، خیابان دانشگاه ، دانشکده پزشکی ،
 
 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری 
 
 
تلفکس : 34281563-083