خلاصه مقالات فارسی

خزاعی م.، خزاعی ص. کاربرد مدل های تجربی رگ زایی در تحقیقات علوم زیستی. دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، رشت، اردیبهشت 1391

- لطفی ن.، خزاعی م.، و همکاران. برسی اثر عصاره هیدروالکلی شاهدانه بر بافت بیضه موش صحرایی دیابتی. دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، رشت، اردیبهشت 1391

- بیات پ د.، قنبری ع.، خزاعی م و همکاران. الگوی رشد در استان مرکزی در مقایسه با سایر زیر گروههای قومی در ایران. دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران،رشت، اردیبهشت 1391

- قنبری ع.، خزاعی م و همکاران. تاثیر هیستوپاتولوژیک داروی هالوپریدول بر قشر مخ موش صحرایی. دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، رشت، اردیبهشت 1391

- قنبری ت.، خزاعی م و همکاران. بررسی غلضت های متفاوت داروی وین کریستین به منظور جداسازی سلول های بنیادی سرطانی از رده سلولی سرطان پستان انسانی. کنگره ملی زیست شناسی و جبنه های کاربردی سلولهای بنیادی. مشهد، ایران 1390

- طباطبایی ف.س.، جعفرزاده کاشی ط. س.، آی ج.، خزاعی م.، خوش زبان ا. تمایز سلولهای بنیادی اندومتریال انسانی به سلول های ادنتوبلاست. پنجاه و یکمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران. تهران اردی بهشت 1390

- خزاعی م. و همکاران: شیوع شکاف کام و لب و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های معتضدی و امام رضا (ع) کرمانشاه (87-1380)

-خزاعی ص,خزاعی م, چوبسازف : بررسی تاثیر کلومیفن سیترات بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت ، یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان کشور 1389 بندرعباس

- قربانی ر وهمکاران:بررسی مقایسه ای تاثیر وابستگی مورفین به دو روش خوراکی و تزریق زیر جلدی بر هورمونهای موش صحرایی، نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان 1389

-: قنبری ع، خزاعی م و همکاران: تغییرات هیستوپاتولوژیکی در کلیه موش سوری بدنبال استفاده توام کافئین و داروی سیس پلاتین ، نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان 1389

- قنبری ع،خزاعی م،قربانی روهمکاران: نوروآناتومی مواد روان گردان نهمین کنگره علوم تشریحی ایران ، همدان1389

-روشنخواه ش،خزاعی م و همکاران: معرفی یک روش ساده و تکرارپذیر برای جداسازی سلولهای اپیتلیال اندومتر انسانی در محیط آزمایشگاه، نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان 1389

-رشیدی او همکاران: بررسی اثر آتورواستاتین بر پارامترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد ، نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان1389

-خزاعی م و همکاران: کاربرد کشت سه بعدی سلولها و بافت ها در تحقیقات علوم تشریحی ، نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان1389

-خزاعی م وهمکاران : بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی بر تحرک و مورفولوزی اسپرم در موش سوری ،نهمین کنگره علوم تشریحی ایران همدان 1389

-خزاعی ص,خزاعی م, رضائی م:مقایسه ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی موفق و نا موفق در دانشکده پزشکی کرمانشاه ، پنجمین کنگره دانشجویان پزشکی ایران تهران 1388

-خزاعی ص,خزاعی م, رضائی م: مقایسه ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی موفق و نا موفق ، دهمین کنگره پزوهشی دانشجویان پزشکی ایران تهران 1388

-خزاعی ص ،اخوان خالقی م ، خزاعی م: مروری بر مطالعات انجام شده درزمینه شکاف کام و لب در ایران،اولین همایش شکاف کام و لب در ایران اصفهان مهر 1387

- خزاعی م، رنجبروان پ ، محرابی نسب ا، پنتیلین تترازول برتحرک و مورفولوژی اسپرم موش سفید کوچک، کنگره سراسری باروری ، ناباروری ولا پاراسکوپی تبریز 4-2 شهریور1387

- خزاعی ص - صدری س - خزاعی م: بررسی تاثیر مورفولین برتحرک و مورفولوژی اسپرم موش سفید کوچک، کنگره سراسری باروری، ناباروری و لا پاراسکوپی تبریزشهریور 1387

- رشیدی ا، خزاعی م ، قربانی ر: بررسی تاثیر داروی اتورواستاتین برپارامترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد،کنگره سراسری باروری، ناباروری تبریز شهریور 1387

- محرابی نسب ا، خزاعی م،رضائی م: بررسی تاثیرگلاب بر تولید مثل موش نر، کنگره سراسری باروری ، ناباروری و لا پاراسکوپی تبریز 4-2 شهریور 1387

- منتصری آ، خزاعی م ، قربانی ر، رضائی م: اثر تحریک کننده داروی لتروزول بر کشت بافت اندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی ، کنگره سراسری باروری ، ناباروری ولاپارا سکوپی تبریز 4-2 شهریور 1387

- قربانی ر، شیاسی م ، بازوند خ ، خزاعی م: بررسی میکروسکوپی تغییرات ناشی از اتانول در لوله های اسپرم ساز بیضه موش صحرایی و اثر حفاظتی ویتامین ای در مقابل ان، کنگره سراسری باروری ، ناباروری و لا پاراسکوپی تبریز 4-2 شهریور 1387

-رضایی م ،ویژگی های مطالعات پژوهش در آموزش پرستاری، همایش سراسری پژوهش ذر آموزش پرستاری – مامایی کرمانشاه 26-27 تیر 1386

-خزاعی م ،خزاعی م ر ،حسینی م: ارتقاء فرآیند آموزش مداوم پرسنل حوزه خدمات پرستاری FOCUS PDCAبیمارستانها با استفاده از تکنیک، بیمارستان امروز- فردا ، کرمانشاه دی ماه سمینار1386

- پورحیدرم،خزاعی م،قربانی روهمکاران: رالوکسیفن. سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران تهران 4-2 اسفند 1385

-منتصری ا, خزاعی م و همکاران: لتروزول, کاربرد جدید درزنان و مامایی، سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران تهران 4-2 اسفند 1385

-منتصری ا ، خزاعی م ، قربانی ر،رضایی م: بررسی تأ ثیر داروی آتورواستاتین بر کشت بافت آندومتر ذر زمینه سه بعدی فیبرینی سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران تهران 4-2 اسفند1385

-فاخری ط ،عابدینی م ، خزاعی م: بررسی اثر همکشتی رویان دو سلولی موش با سلولهای استرومای آندومتر انسانی فاز فولیکولی و تکثیری ، سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران تهران 4-2 اسفند 1385

- بختیاری م، قربانی م، منتصری ا، مولودی م، پور حیدرم،خزاعی م: اثرات تراتوژنیک ناشی از مصرف کافئین بر غلظت املاح استخوان فمور در جنین موش صحرائی، نهمین کنگره تغذیه ایران16- 13 شهریور 1385

-پور حیدر م، قربانی ر،خزاعی م و همکاران: بررسی اثرات اتانول و تاثیر حفاظتی ویتامین برمورفولوژی و هیستولوژی بیضه موش صحرائی، نهمین کنگره تغذیه ایران16- 13 شهریور 1385

-منتصری ا،مولودی م، قربانی ر، پور حیدرم، خزاعی م: اثرات تراتوژنیک ناشی از مصرف کافئین بر غلظت املاح استخوان فمور در جنین موش صحرائی،نهمین کنگره تغذیه ایران16- 13 شهریور 1385

-نیرومند ا،فاخری ط، خزاعی م: اندیکاسیونها و روشهای هیسترکتومی دربیمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سالهای 1379-1375، اولین کنگره زنان و مامایی خراسان مرداد 1385

-ندائی ا،خزاعی م.ر،قدمی م.ح، خزاعی م: تاثیر لوااستاتین برباروری موش صحرایی ماده, هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران کاشان-22 اردیبهشت 1385

- خزاعی م، صالحی ح, قربانی ر: بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه غاز یاقی بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرائی، هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران کاشان-22 اردیبهشت 1385

-خزاعی م، صالحی ح, قربانی ر: بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه غاز یاقی بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرائی، هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران کاشان-22 اردیبهشت 1385

-خزاعی م،مدنی ح، نوابی ج، خزاعی م.ر،صدری س: بررسی اثرلیگالون بر مسمومیت ناشی ازآلفا آمانتین درکبدموش صحرایی، هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران, کاشان-22 اردیبهشت 1385

 

-پورحیدرم، خزاعی م، یادگاری م، قربانی ر, بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی بر ساختار بیضه موش صحرائی،هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران کاشان-22 اردیبهشت 1385 - یادگاری م، خزاعی م، قربانی ر: بررسی اثر حفاظتی میکروسکوپی عصاره گیاه غازیاقی برزخم معده ناشی ازآسپرین درموش صحرایی، هفتمین همایش سراسرعلوم تشریحی ایران کاشان-22 اردیبهشت 1385