مقالات فارسی

الهام نیرومند، سیران کاکه برایی، مظفر خزاعی - خواص بیوفارماکولوژیک رسوراترول .مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی  اصفهان -  هفته اول دی ماه 1393

مسعود قنبری ، سید باقر مرتضوی، علی خوانین، مظفر خزاعی، اسد ویس رایگانی ، حسین بنی عامریان. اثر منفرد و توام امواج مایکروویو و صدای شدید بر قابلیت زیست اسپرم و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما در موش های صحرایی نر . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – مهر و آبان 1391 

رستم قربانی، صدیقه قنبری، مظفر خزاعی، سیروس جلیلی- تاثیر جنیستئین بر هورمونهای جنسی ، تعداد و قابلیت زنده ماندن اسپرم در موش های صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل آبان1390

فیروزه ویسی، مریم زنگنه، شهره ملک خسروی، نگین رضاوند، کاملیا همیری، منصور رضایی . اثر بخشی  پوشش آنتی باکتریال نخ ویکریل در دوختن بافت زیر جلدی بر عوارض زخم پس از سزارین - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- مرداد و شهریور1390

انتظار محرابی نسب،مظفر خزاعی. بررسی تاثیر گلاب خالص بر تولید مثل موش نر.  فصلنامه گیاهان دارویی 1390 تابستان

مریم یادگاری، مظفر خزاعی و همکاران. خاصیت ضد باروری گیاه غازیاقی درموش صحرایی ماده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک,خرداد 1390

احسان صادقی، مظفر خزاعی و همکاران. بررسی وجود بافت های غیر مجاز در انواع سوسیس و کالباس عرضه شده در مراکز توزیع شهر کرمانشاه(88-1387) مجله افق دانش بهار1390

مظفر خزاعی و همکاران. بررسی فراوانی شکاف کام و لب و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های شهر کرمانشاه (87-1380). مجله دندانپزشکی اصفهان. زمستان 1389

 هادی خرازی ، اسد ویسی ، بهروز اعتصامی ، مظفر خزاعی ، امیر کیانی ، عزت ال رفیعی ، سید سعید شاهرخی : مقایسه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان اسپرم و عناصر سلنیوم و روی پلاسمای منی در بین مردان بارور و نابارور ایدیو پاتیک - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - بهبود سال 14 ش4 زمستان 1389 

نسرین جلیلیان ، نیره تمیزی ، منصور رضایی : مقایسه اثر میزوپروستول واژینال و اکسی توسین داخل وریدی در القای زایمان و عوارض آن ها - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهبود - سال14 ش 3 پائیز  

مظفر خزاعی ، فرزانه چوبساز ، صابر خزاعی : تاثیر دوزهای مختلف کلومیفن سیترات بر مورفولوژی و تکثیر سلول های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره 12 ش 2 خرداد- تیر 1389

مظفر خزاعی : فاکتور رشد آندوتلیال عروقی – فصلنامه باروری و ناباروری ، تابستان 1389

انتظار محرابی نسب , مظفر خزاعی ,صابر خزاعی: اثرصرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول برهورمون های هیپوفیزی-گنادی و پارامتر های اسپرم موش صحرایی. ره اورد, مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک, زمستان 1388

نگین رضاوند ، امیر کیانی ، منصور رضایی : بررسی مقایسه های سطح سرمی روی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و سالم در بیمارستان معتضدی کرمانشاه سال 84-83 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 19 ش 3 پائیز 1387

نگین رضاوند ، شهره ملک خسروی : بررسی اثر سقط خودبخودی بر پیش آگهی حاملگی بعدی . فصلنامه زنان ، مامایی نازایی ایران ( مشهد) دوره 11 ش3 پائیز 1387

مظفر خزاعی , منصوررضائی, صدیقه خزاعی : مقایسه ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی موفق و نا موفق در دانشکده پزشکی کرمانشاه . مجله علمی پژوهشی کومش, زمستان 1386

آزاده منتصری ،مظفر خزاعی، رستم رستم قربانی ، منصور رضائی: بررسی تاثیر داروی آتورواستاتین بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی . فصلنامه باروری نا باروری, زمستان 1385

مریم یادگاری، مظفر خزاعی، رستم قربانی و همکاران : بررسی اثر ترمیمی عصاره گیاه غازیاقی بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرائی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پائیز 1385

الهام نیرومند,طراوت فاخری, محمد رسول خزاعی,مظفر خزاعی اندیکاسیونها و روشهای هیسترکتومی دربیمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سالهای 1379-1375. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی , دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, تابستان 1385

مظفر خزاعی، مریم یادگاری، رستم قربانی: بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرائی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, بهار 1385

رستم قربانی ، محمد غراوی ، مظفر خزاعی  و همکاران: بررسی اثربیسفنول  بر وزن و بافت بیضه وپرستات موش صحرائی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار و تابستان 1384

  مظفر خزاعی ، حسین صالحی, رستم قربانی: بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه غاز یاقی بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرائی. مجله علوم تشریحی ایران, زمستان 1383

مظفر خزاعی، حسین صالحی: اپیدمیولوژی دوقلوزایی در زایمانهای انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سالهای 79-1377, مجله زنان مامائی و نازائی ایران 1377,دانشگاه علوم پزشکی مشهد, تابستان 1383