طرحهای غیر مصوب

 
طرح های تحقیقاتی غیر مصوب در حال اجراو پایان یافته در مرکز :

 1 – بررسی تاثیر لوواستاتین بر باروری موش صحرایی ماده
 مجری : دکترمظفر خزاعی                                      
 2 – اپیدمیولوژی دوقلوزایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سالهای 84 – 1380 .
   مجری: دکترمظفرخزاعی 
alkigengi 3 – بررسی تاثیر عصاره گیاه physalis  بر باروری موش صحرایی ماده.
   مجریان : آزاده منتصری - دکتر مظفر خزاعی
4- بررسی اثر سقط زایی عصاره گیاه غازیاقی
   مجری: دکتر مظفر خزاعی
5- بررسی تاثیر گلاب بر باروری موش سوری ماده
   مجریان : دکتر مظفر خزاعی - انتظار محرابی نسب
6- بررسی تاثیر گلاب بر تولید مثل موش سوری نر 
 مجریان : دکتر مظفر خزاعی - انتظار محرابی نسب  
7- بررسی اثر عصاره دانه گیاه رازیانه بر بافت شناسی تخمدان موش سوری
 مجری : دکتر مظفر خزاعی
8-