1- فاطمه شیخ بهایی_ Ph.D علوم تشریحی، پایان نامه و طرح تحقیقاتی مصوب

2- غزل کشاورز_  Ph.D علوم تشریحی، پایان نامه و طرح تحقیقاتی مصوب

3- فرانک آغاز_ Ph.D پژوهشی، پایان نامه و طرح تحقیقاتی مصوب