همکاران

پروفسور جواد زرگوشی- استاد ارولوژی

دکتر ستاره جوانمردی- استادیار علوم تشریحی

دکتر سید مجتبی احمدی- استادیار روانشناسی بالینی

دکتر مسعود صادقی- استادیار فلسفه

دکتر الهام قنبری- دکتری تخصصی مهندسی بافت

پگاه میرزاپور- کارشناس ارشد علوم تشریحی

مریم بزرگی- کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی