همکاران

       

همکاران هیات علمی مرکز:

1- پروفسور مظفر خزاعی

2- دکتر محمد رسول خزاعی  

3- دکتر  منصور رضایی

4- دکتر سیروس جلیلی

5- دکتر میترا بختیاری

6- دکتر نسرین جلیلیان

7- دکتر رامین عبیری

8- دکتر حسین عبدی

9- دکتر آزیتا فرامرزی 

10- دکتر فرشاد مرادپور

11- دکتر هوشنگ نعمتی

 

همکاران آموزشی و اداری و پژوهشی:

پگاه میرزاپور ، کارشناس ارشد علوم تشریحی

زینب خدایاری، کارشناس اداری مرکز

مونا پژوهی ، دکتری بیوشیمی (مسئول آزمایشگاه کشت سلول)

الهام قنبری  ، دانشجوی دکتری مهندسی بافت (دستیار پژوهشی)

سعید خزائل ،کارشناسی ارشد بیوشیمی( دستیار پژوهشی)

زهرا رشیدی، دانشجوی Ph.D بیولوژی تولید مثل 

دانشجویان phD.by research  مرکز در حال تحصیل:

غزل کشاورز،phD.by research

فرانک آغاز،phD.by research

الهام کاظمی،phD.by research