همکاران

دکتر لیلا رضاخانی- دکتری تخصصی مهندسی بافت

دکتر اعظم بزرگی- دکتری تخصصی مهندسی بافت

پروفسور جواد زرگوشی- استاد ارولوژی

دکتر ستاره جوانمردی- استادیار علوم تشریحی

دکتر مجتبی احمدی- استادیار روانشناسی بالینی

دکتر مسعود صادقی- استادیار فلسفه

دکتر الهام قنبری- دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت

پگاه میرزاپور- کارشناس ارشد علوم تشریحی

مریم بزرگی- کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی