دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پیوندها ( لینک ها)

لینک ها

پژوهشکده رویان

https://www.royan.org/

انجمن علمی باروری و ناباروری ایران

http://www.isrm.ir/Links

پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

http://web.ssu.ac.ir/index.aspx?lang=1&sub=15

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی- ابن سینا

https://www.avicenna.ac.ir/