طرحهای مصوب

 
طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجراو پایان یافته در مرکز :
 
 

_بررسی اثر عصاره ی گیاه کلم کیل بر پارامتر های باروری موش نر دیابتی 980073

-ثبت نازایی در جمعیت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات و درمان ناباروری بیمارستان معتضدی97799

  _ بررسی اثر ترکیب خامه شیر و کنگر معمولی بر سوختگی درجه 2 در موش صحرایی(97384 )

_بررسی اثر اسانس گرده نخل بر میزان تحرک و زنده ماندن اسپرم های انسان پس از انجماد(97814)

_بررسی مرگ سلولی القا شده با عصاره گیاه خرنوب و پاکلی تاکسول بر رده های سلولی سرطان پروستات در محیط کشت(97812)

_بررسی اثر محافظتی روغن دانه گوجه فرنگی بر روی سمیت بیضه درموش های صحرایی دیابتی شده( 97761)

_تعیین اثرات ناندرولون تزریق شده در داخل بطن مغزی بر سطح تستوسترون، LH و تغییرات بافت¬های تولیدمثلی موش¬های صحرایی نر در دوران بلوغ (96154)

_بررسی اثر ترکیبات طبیعی بر عوارض ناشی از مصرف داروی های شیمی درمانی در موش صحرایی (96253)

_اثر مکمل های نانوکپسوله رسوراترول، سیستئامین، ملاتونین و ترتینوئین به تنهایی و توام، بر بلوغ و لقاح اووسیت و کشت جنین آزمایشگاهی در موش کوچک (97017)
     

_بررسی اثر ترکیب خامه شیر و کنگر معمولی بر سوختگی درجه 2 در موش صحرایی(97384)

_بررسی اثر عصاره آبی الکلی خرنوب (Ceratonia siliqua L) بر میزان بقا و لقاح اووسیت های موش سوری پس از انجماد(97365)

_بررسی اثر ترکیبات ویژه عسل (انگبین) بر ساختار بافت های حیاتی بدن موش صحرایی(95134)

 

_بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاهان شبدر و خارخاسک بر ترومبوسیتوپنی در موش صحرایی(95135

1- بررسی تاثیر Letrozole و  Atorvastatin بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی

2- بررسی اثر داروی Letrozol  بر رشد عروق جفت انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی

3- بررسی اثر داروهایRaloxiphene  وLetrozole  بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت

4- بررسی اثر داروی کلومیفن سیترات بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت

5- بررسی اثرهم کشتی رویان دو سلولی موش با سلولهای استرومای آندومتر انسانی ازفازتکثیری و ترشحی

6- بررسی اثر کلومیفن سیترات بر مورفولوژی ، موتیلیتی و ویتالیتی اسپرم موش صحرایی

7- بررسی اثر داروی آتورواستاتین بر پارامترهای اسپرم موش سوری پس از انجماد

8- بررسی  اثر مورفولین بر تولید مثل موش صحرایی نر

9- بررسی اثرات صرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول بر هورمون های تولید مثلی ، مورفولوژی و تحرک اسپرم در موش صحرایی نر

10- بررسی تاثیر داروی لتروزول بر کشت بافت آندومتر بیماران آندومتروزی در زمینه سه بعدی فیبرینی

11- بررسی تمایز سلولهای انسولین ساز از آندودرم حقیقی حاصل از سلولهای بنیادی

12- بررسی تاثیر کافئین بر سیتوتوکسیسیتی ناشی از داروی سیسی پلاتین بر بافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش سوری

13- مقایسه تمایز سلول های رده PC12 و سلول های بنیادی جنینی به سلول های عصبی در شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی

14- بررسی اثر فشار هیدروستاتیک بر فولیکول های پیش تخمک گذاری حاصل از تخمدان منجمد و ذوب شده موش در محیط آزمایشگاهی

 15- بررسی شیوع و عوامل موثر بر شکاف کام و لب در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سالهای 1380-1387

16- بررسی اثر جنیستئین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

 17- بررسی اثر عصاره گیاه غازیاقی بر دستگاه تولید مثلی موش سوری نر

18- ببرسی اثرات سیلدنافیل سیترات بر رشد و رگ زایی بافت آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت

19-بررسی اثر داروی سیلد نافیل بر سلولهای اپیتلیال آندومتر نرمال انسانی در محیط کشت

20-بررسی اثر داروی رالوکسی فن بر بافت آندومتر نرمال و آندومتر بیماران آندومتریوزی کشت شده در زمینه سه بعدی فیبرینی

21- بررسی اثرات سلکوکسیب بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی

22- بررسی اثر عصاره دانه گیاه رازیانه بر بافت شناسی تخمدان موش سوری

23- بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز،سوپراکسید دسیموتاز ، کاتالاز و میزان عناصر سلنیوم و روی در مایع منی مردان بارور و نابارور ایدیوپاتیک

24- جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از رده سلولی سرطان پستان انسانی MDA- MB-231

25- بررسی تاثیر کافئین بر آسیب سلولی ناشی از داروی سیس پلاتین بر بافت کلیه موش سوری

26- بررسی اثر عصاره الکلی گیاه غازیاقی Falcaria Vulgris بر روی باروری در موش صحرایی ماده

27- بررسی تمایز سلولهای انسولین ساز از آندودرم حقیقی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی

28- بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی شاهدانه بر پارامترهای تولید مثلی در موش صحرایی نر دیابتی

29- بررسی اثر رسوراتول بر سلولهای اییتلیال آندومتر انسانی درمحیط کشت

30- بررسی اثر نوسکاپین  بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی درمحیط کشت

31- بررسی اثر یک ترکیب طبیعی  بر سلولهای آندوتلیال بند ناف انسانی درمحیط کشت

32- بررسی اثر یک ترکیب طبیعی  بر سلولهای رده سرطانی پستان و پروستات درمحیط کشت

33- بررسی تاثیر زمان و دما بر بقای سلولهای جزایر پانکراسی جدا شده از موش نر پس از مرگ

34- بررسی تاثیرتیموکوینین بر آپوپتوز ناشی از داروی ضد سرطان متوتروکسات بر بیضه موش سوری

35- اثر مغز گردو بر روی پارامترهای بیضه در موش های صحرایی دیابتی

36- بررسی اثر محافظتی تجویز محیطی عصاره آبی- الکلی گزنه بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز محیطی نیکوتین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

37- بررسی اثر تمایز سلولهای بنیادی اندومتر انسانی به سلولهای ادونتوبلاست در طی کشت  دو بعدی و زمینه سه بعدی فیبرینی

38- بررسی اثر امواج موبایل  وآنتن های آن بر پارامترهای اسپرم در موش صحرایی

39- بررسی اثرآدیپونکتین بر سلولهای استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت

40- بررسی اثر داروهای سلکوکسیب بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی

41- بررسی اثر داروهای سیلدنافیل بر کشت بافت آندومتر انسانی در زمینه سه بعدی فیبرینی

42- بررسی اثر عصاره گیاه غازیاقی بر دستگاه تولید مثل موش سوری نر

43- بررسی اثرگزنه بر ساختار بافت شناسی پستان و ترشح پرولاکتین

44- بررسی تاثیر کافئین بر سیتو توکسیستی ناشی از داروی سیس پلاتین بر بافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش سوری.

  45- بررسی  جنستئین بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی

46- بررسی اثر داروی پنتوکسیفیلین بر پارامترهای تولید مثلی در موش نر دیابتی

47- بررسی تاثیر همزمان دو داروی پنتوکسی فیلین و تاموکسیفن  بر آپوپتوز سلولهای سرطان پستان انسانی

48- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوسته خرچنگ بر ساختار بافتی پانکراس و پارامترهای خونی در رت های نر دیابتی

49- مقایسه میزان باروری موفق ، پس از انتقال جنین در روزهای دوم (4-2 سلولی ) و پنجم بلاستوسیست حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری

50- بررسی اثر تیموکوینین بر اختلالات کبد ناشی از تجویز مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

51- بررسی تغییرات نیتریک اکساید در مایعات بدن و محیط های کشت سلولی

52- بررسی تاثیر ترانیلست و فراکسیون پترولیوم اتر کلپوره بر تکثیر سلولهای اندوتلیال ورید بند ناف انسانی در محیط کشت دو بعدی و رگزایی  آئورت موش صحرایی در محیط کشت سه بعدی

53- بررسی اثر محافظتی کروسین بر اختلالات پارامترهای اسپرم ناشی از تجویز نیکوتین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

54- بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر کبد چرب غیر الکلی القا شده در موش صحرایی نر

55- بررسی اثر سقط زایی عصاه هیدروالکلی دو گیاه انزروت و کندر در موش کوچک

56- جداسازی سلولهای بنیادی از بافت سرطانی پستان انسانی در محیط کشت

57- بررسی میزان تشکیل جنین از تخمک های بالغ فریز شده در فواصل زمانی متفاوت پس از بازیابی در موش سوری

58- بازسازی مثانه : فاز اول ساخت داربست و ایمپلنت سلولهای کشت داده شده بر روی آن

59- بررسی اثر همزمان تموزولومید و تیموکوینون بر رده سلولی U87MG در محیط کشت