طرحهای مصوب

 
 

طرح های مصوب مرکز

پروفسور مظفر خزاعی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000180

پروفسور زهره رحیمی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000195

دکتر رامین عبیری

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000019

دکتر محمد رسول خزاعی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006708

دکتر سید مجتبی احمدی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3004313

دکتر الهام نیرومند

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000744

دکتر زهرا رشیدی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3000240

دکتر الهام قنبری

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006148

دکتر فرشاد مرادپور

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3005452

دکتر آزیتا فرامرزی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3008153

دکتر ستاره جوانمردی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006456

دکتر لیلا رضاخانی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3004005

دکتر مسعود صادقی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3008812

دکتر اعظم بزرگی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3005996

مریم بزرگی

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3006651

پگاه میرزاپور

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3004002