دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / درباره ما / اهداف و چشم انداز مرکز

 

ü     اهداف و چشم انداز

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در علوم درمان ناباروری

۲- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

۳- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه باروری و ناباروری

۴- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوط در داخل کشور

۵- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر دانشگاه ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی