دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها

 

 

 
 • آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
  آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
 • آیین نامه نظارت و حمایت از حقوق پژوهشگران
  آیین نامه نظارت و حمایت از حقوق پژوهشگران
 • شیوه نامه جذب اعضای هیات علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتیشیوه نامه جذب اعضای هیات علمی پژوهشی
 • شیوه نامه پرداخت گرنت پژوهشی
  شیوه نامه پرداخت گرنت پژوهشی
 • فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت هیات علمی پژوهشی
  فرم امتیازات هیات علمی
 • فرم کامل پروپوزال طرح تحقیقاتی
  فرم کامل پروپوزال 
 • فرم خلاصه پروپوزال طرح تحقیقاتی
  فرم خلاصه پروپوزال
 • فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی انگلیسی
  فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی انگلیسی