آزمایشگاه تخصصی

 
آزمایشگاه تخصصی دارای 71 متر مربع فضای فیزیکی  و حاوی تجهیزات آموزشی و پژوهشی اعم از اینتر نت ، میکروسکوپ 5 نفره استاد و دانشجو ، اتو تکنیون ، پاساژ بافت ، امکانات رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی و ایمنوهیستوشیمی است عکس های زیر نمایی از این آزمایشگاه می باشد .
 
 

X