آزمایشگاه تخصصی

 

 

ü   آزمایشگاه تخصصی

 دارای ۷۱ متر مربع فضای فیزیکی،  حاوی تجهیزات آموزشی و پژوهشی اعم از خطوط اینترنت ، میکروسکوپ ۵  نفره استاد و دانشجو ، اتو تکنیکون ، پاساژ بافت ، امکانات رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی و ایمونوهیستوشیمی می باشد.

 عکس های زیر نمایی از این آزمایشگاه را نشان می دهند. 

lab

 

lab

 

lab

 

lab  lab-