آزمایشگاه کشت سلول و با فت

 
 
آزمایشگاه کشت سلول دارای70متر مربع فضای فیزیکی   است ، که حاوی وسایل و تجهیزات علمی و آموزشی و پژوهشی گسترده اعم از خطوط اینترنت ، انکوباتور ، هود لامینار کلاس II ، سانتریفوژ ، میکروسکوپ ، شیکر ، اتوکلاو ، دیپ فریزر 70- ، دیونایزر ، ست رنگ آمیزی و غیره می باشد . عکسهای زیر نمایی از این آزمایشگاه می باشد .