اعضاء شورایعالی

رئیس دانشگاه

معاون پژوهشی دانشگاه

رئیس پژوهشکده فناوری سلامت

رئیس مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

پروفسور اسد ویسی رایگانی

(استاد تمام وقت مرکز)

دکتر محمد رسول خزاعی

 (عضو هیات علمی تمام وقت مرکز)

دکتر حسین عبدی

 (عضو مرکز)