اعضاء شورای پژوهشی

رئیس مرکز: پروفسور مظفر خزاعی- استاد بافت شناسی و جنین شناسی

https://isid.research.ac.ir/Mozafar_Khazaei

معاون مرکز: دکتر محمد رسول خزاعی- استادیار زیست پزشکی

https://isid.research.ac.ir/MohammadRasool_Khazaei

پروفسور زهره رحیمی- استاد بیوشیمی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Zohreh_Rahimi

دکتر رامین عبیری- دانشیار میکروب شناسی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Ramin_Abiri

دکتر الهام نیرومند- استادیار طب داخلی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Elham_Niromand

دکتر زهرا رشیدی- استادیار بیولوژی تولید مثل و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Rashidi

دکتر آزیتا فرامرزی- استادیار بیولوژی تولید مثل و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Azita_Faramarzi

دکتر فرشاد مرادپور- استادیار فیزیولوژی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Farshad_Moradpour