اعضاء شورای پژوهشی

رئیس مرکز: پروفسور مظفر خزاعی- استاد بافت شناسی و جنین شناسی

https://isid.research.ac.ir/Mozafar_Khazaei

معاون مرکز: دکتر محمد رسول خزاعی- دانشیار زیست پزشکی

https://isid.research.ac.ir/MohammadRasool_Khazaei

پروفسور زهره رحیمی- استاد بیوشیمی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Zohreh_Rahimi

پروفسور رامین عبیری- استاد میکروب شناسی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Ramin_Abiri

دکتر الهام نیرومند- دانشیار طب داخلی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Elham_Niromand

دکتر زهرا رشیدی- استادیار بیولوژی تولید مثل و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Rashidi

دکتر آزیتا فرامرزی- دانشیاربیولوژی تولید مثل و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Azita_Faramarzi

دکتر فرشاد مرادپور- دانشیار فیزیولوژی و عضو نیمه وقت مرکز

https://isid.research.ac.ir/Farshad_Moradpour

دکتر لیلا رضاخانی- استادیار مهندسی بافت و عضو تمام وقت مرکز

http://https//isid.research.ac.ir/Leila_Rezakhani

دکتر اعظم بزرگی- استادیار مهندسی بافت و عضو تمام وقت مرکز

http://https//isid.research.ac.ir/Azam_BozorgiZarrini