اولویت های پژوهشی

 

ü   کشت بافت و سلول

-  شناسایی عوامل دارویی مهار کننده و تسریع کننده رگ زایی

-  شناسایی عوامل گیاهی مهار کننده و تسریع کننده رگ زایی

-  شناسایی اثرات داروهای جدید و ترکیبات گیاهی بر بافت های مختلف بدن در محیط کشت

- شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم های Co-culture

ü   مدلهای حیوانی

-  شناسایی اثرات جانبی داروهای جدید بر ساختار سلولی و بافت ها در بدن حیوان

-  شناسایی اثرات جانبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی آنها بر ساختار سلولی و بافت ها در بدن حیوان

- شناسایی اثرات جانبی و تراتوژنی داروهای جدید و ترکیبات طبیعی گیاهی بر روند تکامل جنین در حیوانات آزمایشگاهی

ü   فولیکول زایی

- شناسایی تاثیر عوامل دارویی و اثرات جانبی آنها بر فرآیند فولیکول زایی در حیوانات آزمایشگاهی

- شناسایی تاثیر عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی مؤثر بر فرآیند فولیکول زایی در حیوانات آزمایشگاهی .

- بررسی و مقایسه اثر عوامل محرک تخمک گذاری ، تخمدان و اثر جانبی آنها بر ساختار بافتی رحم و لوله رحم 

ü    اسپرماتوژنز

- بررسی تاثیر داروهای جدید بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی

- بررسی و شناسایی ترکیبات گیاهی مؤثر بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی

- شناسایی عوامل مضر طبیعی بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی

-شناسایی اثر داروها ، ترکیبات طبیعی و مضر بر فعالیت و ساختار اسپرم در محیط کشت

ü   ناباروری

-بررسی اثر سقط زایی عصاره های گیاهی و طبیعی در حیوانات آزمایشگاهی

- بررسی اثر سقط زایی داروهای جدید در مدلهای حیوانی

-شناسایی عوامل مؤثر بر لانه گزینی

-  شناسایی عوامل  موثر و محرک و مهار کننده تمایز سلولهای بنیادی

- مطالعه ی بیماریهای مرتبط با ناباروری مانند سرطان و دیابت


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸