اولویت ها و حوزه های تحقیقاتی

 
 
 
 
کشت بافت وسلول
-  شناسایی عوامل دارویی مهار کننده و تسریع کننده رگ زایی
-  شناسایی عوامل گیاهی مهار کننده و تسریع کننده رگ زایی
-  شناسایی اثرات داروهای جدید و ترکیبات گیاهی بر بافت های مختلف بدن در محیط کشت
- شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم های هم کشتی Co-culture
مدلهای حیوانی :
-  شناسایی اثرات جانبی داروهای جدید بر ساختار سلولی و بافت ها در بدن حیوان
-  شناسایی اثرات جانبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی آنها بر ساختار سلولی وبافت ها در بدن حیوان
- شناسایی اثرات جانبی و تراتوژنی داروهای جدید و ترکیبات طبیعی گیاهی بر روند تکامل جنین در حیوانات آزمایشگاهی
فولیکول زایی :
- شناسایی تاثیر عوامل دارویی و اثرات جانبی آنها بر فرآیند فولیکول زایی در حیوانات آزمایشگاهی
- شناسایی تاثیر عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی مؤثر بر فرآیند فولیکول زایی در حیوانات آزمایشگاهی .
- بررسی و مقایسه اثر عوامل محرک تخمک گذاری ، تخمدان و اثر جانبی آنها بر ساختار بافتی رحم و لوله رحم 
اسپرماتوژنز :
- بررسی تاثیر داروهای جدید بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی
- بررسی و شناسایی ترکیبات گیاهی مؤثر بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی
- شناسایی عوامل مضر طبیعی بر اسپرماتوژنز در مدلهای حیوانی
-شناسایی اثر داروها ، ترکیبات طبیعی و مضر بر فعالیت و ساختار اسپرم در محیط کشت
ناباروری :
-بررسی اثر سقط زایی عصاره های گیاهی و طبیعی در حیوانات آزمایشگاهی
- بررسی اثر سقط زایی داروهای جدید در مدلهای حیوانی
-شناسایی عوامل مؤثر بر لانه گزینی

-  شناسایی عوامل  موثر و محرک و مهار کننده تمایز سلولهای بنیادی
 
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۰۶