اولین کارگاه عملی کشت سلول مقدماتی

دومین کارگاه کشت سلول مقدماتی

سومین کارگاه عملی کشت سلول مقدماتی

کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات تولید مثل

کارگاه کشت سلول مقدماتی ( آذر ماه 1393 )