ریاست مرکز

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/xioqkscr3w5001.jpg

    دکتر مظفر خزاعی 

دکتری تخصصی علوم تشریحی 

فلوشیپ کشت سلول

استاد بافت شناسی و جنین شناسی دانشکده پزشکی

                 
Mkhazaei1345@yahoo.com


Tel: +98-83-34274617-21