کارگاههای برگزار شده

 
 

 

1- اولین کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات تولید مثل ، دیماه 1386(مدرس : دکتر خزاعی )

2- دومین کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات تولید مثل، خرداد ماه 1387(مدرس : دکتر خزاعی)

3- اولین کارگاه کشت سلول مقدماتی، تیر ماه 1387(مدرس : دکتر خزاعی)

4- دومین کارگاه کشت سلول مقدماتی با امتیاز باز آموزی ، آبان ماه 1387(مدرسین : دکتر خزاعی - دکتر قربانی )

5- سومین کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات تولید مثل ، اسفند ماه 1387(مدرس : دکتر خزاعی)

6- کارگاه End Note  ، مهرماه 1388( مدرس : دکتر سنگ کوهی)

7- چهارمین کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات تولید مثل ، مهرماه1388( مدرس : دکتر خزاعی)

 8 - پنجمین کارگاه  عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در  تحقیقات تولید مثل ، آذرماه 1388 (مدرس : دکتر خزاعی)

9- دومین کارگاه پروپوزال نویسی آذر ماه 1388( مدرس : دکتر رضایی)

10- سومین کارگاه عملی کشت سلول مقدماتی با امتیاز باز آموزی . آذر ماه 1388( مدرسین : دکتر خزاعی - دکتر قنبری - صدری)

11- اولین کارگاه عملی PCR دی و بهمن ماه 1388 (مدرسین : دکتر ویسی - مظفری )

12- ششمین کارگاه عملی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی در  تحقیقات تولید مثل، دی ماه1389 (مدرس: دکتر خزاعی )

13-  کارگاه End Note  ، مرداد ماه 1391 (مدرس : دکتر صابر خزاعی )