آدرس پستی: کرمانشاه بلوار شهید شیرودی خیابان دانشگاه ،دانشکده پزشکی

صندوق پستی 1568 کدپستی 6714869914

تلفکس:08334281563

Email: firc.kums.ac.ir

 

google map